Nákup on-line Způsoby dopravy Způsoby platby Výhody s Hitpasem Výprodejové trháky Kompetentní poradenství

Všeobecné obchodní podmínky HIT PASU


Obchodní podmínky pro držitele XXXL HIT PASU:

1. HIT PAS je programem firmy XLMX obchodní s.r.o., se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČ: 62497286 a její obchodní značky XXXLutz. XXXL HIT PAS je vystavován společností XLMX obchodní s.r.o. Součástí XXXL HIT PASU je XXXL HIT KARTA. Veškerá ujednání mezi XLMX obchodní s.r.o. a držitelem XXXL HIT PASU v souvislosti s XXXL HIT PASEM se řídí následujícími obchodními podmínkami. Dodatky a odchylky těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


2. Před vystavením XXXL HIT PASU je žádost o jeho vydání kontrolována. Vydání může být zamítnuto, a to bez udání důvodu. Platnou je pouze žádost osobně podepsaná zájemcem o vydání XXXL HIT PASU.


3. Držitel XXXL HIT PASU může kdykoliv ukončit obchodní styk, a to i bez udání důvodu. Ukončení je třeba učinit písemně spolu s vrácením aktuálního XXXL HIT PASU a XXXL HIT KARTY. Stejné oprávnění přísluší též společnosti XLMX obchodní s.r.o., přičemž písemná výpověď bude odeslána na poslední známou adresu držitele XXXL HIT PASU. V případě ukončení před uplynutím probíhajícího roku bude proveden výpočet bonusu, jak je popsáno v bodě 4. níže.


4. Ustanovení o bonusu: vyúčtování bonusu provádí XLMX obchodní s.r.o. Vyúčtování je považováno za akceptované, pokud zákazník proti němu nepodá písemné námitky nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového vyúčtování. Pokud by nastaly nesrovnalosti mezi oběma stranami, je povinností zákazníka tyto nesrovnalosti doložit. Uschovejte si prosím doklad o koupi.


5. XLMX obchodní s.r.o. je oprávněna obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Změna obchodních podmínek bude držiteli písemně oznámena, přičemž držiteli nadále náleží právo postupovat dle bodu 3, věty první.


6. Za dodatečné výhody ze členství nepřebírá XLMX obchodní s.r.o. žádnou záruku. Soutěže, hry, slosování apod. se vždy řídí platnou právní úpravou. Výherci budou vylosováni a budou písemně informováni. Věcné ceny nejsou vypláceny v hotovosti.


7. Změny osobních údajů uvedných v žádosti o vydání karty výhod prosím oznamte neprodleně společnosti XLMX obchodní s.r.o., aby byla zajištěna jejich aktuálnost a s tím související správné načítání bonusových bodů. XXXL HIT PAS je vydáván pouze žadateli a je nepřenosný.


8. Osobní údaje žadatelů o vydání XXXL HIT PASU a jejich držitelů jsou zpracovávány pouze pro vnitřní účely společnosti XLMX obchodní s.r.o., tj. k marketingovým účelům, za účelem průzkumu trhu, komunikace se zákazníkem a péče o něj, a to v rozsahu jméno + příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo popř. e-mailová adresa. V případě, že má zákazník zájem o budoucí zasílání zvláštních nabídek zboží určeného pro různé věkové skupiny spotřebitelů popř. o zasílání narozeninových poukázek, může v žádosti o vydání XXXL HIT PASU uvést též své datum narození a jména a data narození svých dětí. Poskytnutí veškerých osobních údajů zákazníkem je dobrovolné. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze společností XLMX obchodní s.r.o., příp. společností, tvořící s XLMX obchodní s.r.o. koncern, a to v elektronické podobě až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti o vydání XXXL HIT PASU jeho držitelem, nejdéle však 5 let od uskutečnění posledního nákupu držitelem. Za odvolání souhlasu dle předchozí věty se rozumí rovněž ukončení obchodního styku dle bodu 3 těchto podmínek. Zákazník může kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání popř. bude-li se domnívat, že XLMX obchodní s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat XLMX obchodní s.r.o. o vysvětlení popř. odstranění závadného stavu. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejm. v průběhu správního či trestního řízení). Zájemce svým podpisem na žádosti o vydání XXXL HIT PASU prohlašuje, že výše uvedeným informacím porozuměl a souhlasí se zpracování svých osobních údajů uvedených v žádosti o vydání XXXL HIT PASU výše uvedeným způsobem.


9. Poukaz z XXXL HIT PASU je určen pouze pro vlastní použití držitele XXXL HIT PASU. Další prodej není povolený, stejně jako bezplatné postoupení třetí osobě.


XLMX obchodní s.r.o.
158 00 Praha 5
Stodůlky
Nárožní 1390/4 Tel.: 230 200 000
praha@xxxlutz.cz