Nákup on-line Způsoby dopravy Způsoby platby Výhody s Hitpasem Výprodejové trháky Kompetentní poradenství

Všeobecné obchodní podmínky HIT PASU

Souhlasím s níže uvedenými obchodními podmínkami a se zpracováním svých osobních údajů.
1. HIT PAS je programem firmy XLMX obchodní s.r.o. se sídlem Nárožní 1390, 158 00 Praha 5, IČ: 62497286 (dále též „společnost XXXLutz" nebo jen „XXXLutz"). XXXL HIT PAS je vystavován společností XLMX obchodní s.r.o. Veškerá ujednání mezi XLMX obchodní s.r.o. a zákazníkem
v souvislosti s XXXL HIT PASEM se řídí následujícími obchodními podmínkami. Dodatky a odchylky vyžadují písemnou formu.
2. Před vystavením XXXL HIT PASU je žádost o vydání kontrolována. Vydání může být zamítnuto bez udání důvodů. Nebude-li žádost podepsána, bude považována za neplatnou a dojde k její skartaci.
3. Majitel XXXL HIT PASU může kdykoliv písemně ukončit obchodní styk, a to i bez udání důvodu se současným zasláním XXXL HIT PASU zpět. Stejné oprávnění přísluší též společnosti XLMX obchodní s.r.o., přičemž písemná výpověď bude odeslána na poslední známou adresu majitele XXXL HIT PASU. V případě ukončení před uplynutím probíhajícího roku bude proveden výpočet bonusu, jak je popsáno v bodě 4. níže.
4. Ustanovení o bonusu: vyúčtování bonusu provádí XLMX obchodní s.r.o. Toto je považováno za akceptované, pokud zákazník proti tomuto nepodá písemné námitky nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového vyúčtování. Pokud by nastaly nesrovnalosti mezi oběma stranami, je povinností zákazníka tyto nesrovnalosti doložit. Uschovejte si prosím doklad o koupi.
5. Za dodatečné výhody ze členství nepřebírá XLMX obchodní s.r.o. žádnou záruku. Spotřebitelské soutěže, hry, slosování apod. se řídí platnou právní úpravou. Výherci budou vylosováni a budou písemně informováni. Věcné ceny nejsou vypláceny v hotovosti.
6. Změny osobních údajů uvedných v žádosti o vydání karty výhod prosím oznamte neprodleně společnosti XLMX obchodní s.r.o., aby byla zajištěna jejich aktuálnost a s tím související správné načítání bonusových bodů. HIT PAS je určen pro jednu osobu a je nepřenosný.
7. Osobní údaje zákazníků (žadatelů o vydání XXXL HIT PASU) jsou zpracovávány pouze pro vnitřní účely společnosti XLMX obchodní s.r.o., tj. k marketingovým účelům, za účelem průzkumu trhu, komunikace se zákazníkem a péče o něj, a to v rozsahu jméno + příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo popř. e-mailová adresa. V případě, že má zákazník zájem o budoucí zasílání zvláštních nabídek zboží určeného pro různé věkové skupiny spotřebitelů popř. o zasílání narozeninových poukázek, může v žádosti o vydání XXXL HIT PASU uvést též své datum narození a jména a data narození svých dětí. Poskytnutí veškerých osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze společností XLMX obchodní s.r.o., a to v elektronické podobě až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti o vydání XXXL HIT PASU zákazníkem. Za odvolání souhlasu dle předchozí věty se rozumí rovněž ukončení obchodního styku dle bodu 3 těchto podmínek. Zákazník může kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání popř. bude-li se domnívat, že XLMX obchodní s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat XLMX obchodní s.r.o. o vysvětlení popř. odstranění závadného stavu. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejm. v průběhu správního či trestního řízení). Zákazník svým podpisem na žádosti o vydání XXXL HIT PASU prohlašuje, že výše uvedeným informacím porozuměl a souhlasí se zpracování svých osobních údajů uvedených v žádosti o vydání XXXL HIT PASU výše uvedeným způsobem.
8. Poukaz z XXXL HIT PASU je určen pouze pro vlastní použití majitele XXXL HIT PASU. Další prodej není povolený, stejně jako bezplatné předání další osobě. Poukazy tímto ztrácejí svojí platnost a nemohou být dále použity.