Nákup on-line Způsoby dopravy Způsoby platby Výhody s Hit kartou Výprodejové trháky Kompetentní poradenství

Všeobecné obchodní podmínky HIT PASU


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE XXXL HIT KARTY:

1. XXXL HIT KARTA (dále jen „HIT KARTA“) je zákaznický program firmy XLMX obchodní s.r.o., se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČ: 62497286 (dále jen „XLMX“) a její obchodní značky XXXLutz. S držením HIT KARTY mají zákazníci možnost využívat slevy a výhody s touto kartou spojené. Podmínky držení HIT KARTY a poskytování jednotlivých výhod se řídí těmito obchodními podmínkami.

2. HIT KARTA je vydávána zákazníkovi na základě vyplněné žádosti. Platná je pouze žádost, která obsahuje požadované údaje a je zákazníkem podepsána. Údaje označené jako nepovinné nemusí být vyplněny. Vydání HIT KARTY může být ze strany XLMX zamítnuto, a to bez udání důvodu. HIT KARTA je nepřenosná.

3. Držitel HIT KARTY je oprávněn využívat následujících výhod:
- získání HIT PASU – slevové knížky na nejrůznější zboží aktualizované 1x za půl roku
- získání ročního bonusu, který se vypočítává na základě souhrnné konečné částky za uskutečněné nákupy v daném kalendářním roce
- využívání ročního bonusu k nákupu zboží a služeb v XXXLutz
- získávání informací o novinkách a výhodách dle aktuálních obchodních sdělení
- využívání slev
- účast na soutěžích a propagačních akcích

4. BONUS za nákupy: Využíváním HIT KARTY se držiteli karty načítají částky za uskutečněné nákupy během daného kalendářního roku. Za tímto účelem musí být HIT KARTA předložena na pokladně prodejny nebo přímo u odborných poradců XXXLutz kdykoliv v průběhu markování nákupu, a to do doby ukončení této operace. Při nákupu v e-shopu zadává držitel během vytváření objednávky číslo své HIT KARTY do příslušného pole. Následně není možné částku za nákup na HIT KARTU načíst. Vyúčtování bonusu provádí XLMX 1x ročně, vždy po uplynutí daného kalendářního roku. Vyúčtování je zasíláno zákazníkovi zpravidla do konce měsíce února následujícího kalendářního roku. V případě nesouhlasu držitele karty s vyúčtováním je potřeba uplatnit námitky nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení vyúčtování. Na později vznesené námitky nebude brán zřetel. Námitky proti vyúčtování musí být zdůvodněny a doloženy, jinak nemusí být ze strany XLMX akceptovány. Získaný bonus je poskytován ve formě poukázky na nákup zboží nebo poukázky do XXXLutz restaurace. Je vyloučeno hotovostní nebo bezhotovostní proplácení získaného bonusu.

5. HIT PAS je slevová knížka poskytovaná 1x za šest měsíců držiteli HIT KARTY. Jednotlivé poukázky na akční zboží obsažené v HIT PASU mohou být využity na nákup zboží za zvýhodněné ceny pouze do konce doby jejich platnosti, a to pouze společně s předložením HIT KARTY. Výběr akčního zboží je zcela v kompetenci XLMX. HIT PAS je nepřenosný a jednotlivé poukázky nelze využívat bez HIT KARTY, tyto postupovat třetím osobám nebo s nimi jinak nakládat ze strany třetích osob.

6. Účast držitelů HIT KARTY na soutěžích a slevových akcích organizovaných XLMX pro jejich držitele se řídí podmínkami pro danou soutěž či akci.

7. Držiteli HIT KARTY je zasíláno obchodní sdělení o novinkách a akcích v rámci prodejen XXXLutz. Držitel HIT KARTY je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodního sdělení, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu marketing@xxxlutz.cz. Využívání ostatních výhod HIT KARTY tím zůstává nedotčeno.

8. Držitel HIT KARTY je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu ukončit využívání HIT KARTY a s ní spojených služeb. Ukončení je třeba učinit písemně spolu s vrácením HIT KARTY. V případě, že HIT KARTA nebude zákazníkem využívána po dobu pěti let od uskutečnění posledního nákupu, může dojít k ukončení její platnosti. XLMX je oprávněna kdykoli ukončit poskytování služeb spojených s HIT KARTOU, popř. HIT KARTU zrušit. Ke zrušení HIT KARTY dojde automaticky v případě zjištění jejího zneužití ze strany držitele nebo třetích osob. HIT KARTA může být rovněž zrušena na základě žádosti jejího držitele nebo v případě jejího odcizení. Oznámení o ukončení poskytování služeb HIT KARTY bude zákazníkovi oznámeno na poslední známou adresu. V případě ukončení platnosti HIT KARTY v průběhu kalendářního roku nebude provedeno vyúčtování bonusu ke dni zániku platnosti. Nárok na bonus za daný kalendářní rok tímto zaniká.

9. XLMX si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Změna VOP bude držiteli HIT KARTY písemně oznámena na e-mailovou adresu nebo poslední uvedenou korespondenční adresu.

10. Změny osobních údajů uvedených v žádosti o vydání HIT KARTY prosím oznamte neprodleně společnosti XLMX, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a s tím související správné načítání nákupů pro vyúčtování ročního bonusu.Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodními sděleními společnosti XLMX obchodní s.r.o.

1. Činnost společnosti XLMX obchodní s.r.o. Předmětem podnikání společnost XLMX obchodní s.r.o., IČO: 62497286 se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 4586 (dále jen XLMX) je především prodej nábytku a bytových doplňků, jakož i zboží pro domácnost a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti vede XLMX databázi CRM osobních údajů svých zákazníků za účelem zasílání obchodních sdělení.

2. Správce nebo zpracovatel?
XLMX je správcem osobních údajů.

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?
3.1 Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nových nabídek obchodu a našich služeb, pro marketingové nabídky a informace o novinkách, včetně soutěží a jiných prodejních akcí, slevové kupony, přání k narozeninám, pozvánky k návštěvě našich webových stránek (s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní zákazníky), za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků, a uchováváme je po dobu trvání souhlasu, nebo po dobu, po kterou existuje právní základ pro zpracování osobních údajů.

3.2 V případě odvolání souhlasu subjektem údajů, nebo po pominutí účelu zpracování, jsou Vaše data z databáze CRM neprodleně vymazána a jejich zpracování k tomuto účelu je ukončeno.

4. Jak se dostávají údaje do naší zákaznické databáze (Databáze obchodních sdělení)?
4.1 Nové údaje do naší zákaznické databáze získáváme přímo od našich zákazníků.
4.2 Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje
a) získané z uzavřených smluv (kde XLMX je smluvní stranou smlouvy) – v rozsahu základních údajů týkajících se smluvní strany, kontaktních údajů a údajů týkajících se nákupního chování zákazníků.
b) získané přímo od subjektu údajů s jejich souhlasem - zejména při žádosti
o zasílání obchodních sdělení, účastí na soutěžích a marketingových akcích.
4.3 Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat prostřednictvím webového formuláře na www.xxxlutz.cz nebo přímo na filiálkách obchodních domů XXXLutz.

5. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
5.1 XLMX jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů. XLMX pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob. XLMX má přijata odpovídající technicko-organizační opatření k ochraně osobních údajů.

6. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
6.1 Všechny osobní údaje zpracovává XLMX jako správce osobních údajů. Omezeně může zpracovávat, resp. osobní údaje mohou být zpřístupněny mateřské společnosti XLMX poskytující nám marketingovou a technickou podporu.
6.2 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami - za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu XXXLutz KG (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.
6.3 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, tiskárny, distribuční centra, dopravu, a to jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou pro zajištění dané činnosti.
6.4 Všichni naši zpracovatelé zpracovávají osobní údaje výlučně na základě smlouvy s XLMX za předpokladu poskytnutí záruk náležitého organizačně technických opatření nutných k ochraně osobních údajů.

7. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
7.1 Fyzická osoba, která je subjektem údajů a o které zpracováváme osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.
7.2 Fyzická osoba má právo:
a) udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu XLMX nebo e-mailem doručeným na adresu marketing@xxxlutz.cz
b) vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy;
c) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.
7.3 V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu o6p@xxxlutz.cz

Souhlas

Souhlasím s tím, aby XLMX jako správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu mnou poskytnutém, nebo v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefon, za účelem zasílání obchodních sdělení, a to prostřednictvím elektronické komunikace, poštou nebo formou SMS zprávy.

Tento souhlas uděluji dobrovolně. Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu marketing@xxxlutz.cz, přičemž při odvolání souhlasu musím upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolávám (viz výše).