Nákup on-line Způsoby dopravy Způsoby platby Výhody s Hitpasem Výprodejové trháky Kompetentní poradenství

Pokyny k použití & impressum

VOP

Obchodní podmínky internetového obchodu www.xxxlutz.cz

Údaje o prodávajícím:
XLMX obchodní s.r.o.,
se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5
IČ 624 97 286
DIČ CZ62497286

Mail: shop@xxxlutz.cz

Tel. +420-230210800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 173883

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti XLMX obchodní s.r.o., se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČ 62497286, DIČ CZ62497286 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.xxxlutz.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.xxxlutz.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a služby (dále jen obecně “zboží”) od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „obč. zák.“), ve znění pozdějších předpisů.
1.3. Změny nebo odlišná ujednání od těchto obchodních podmínek vyžadují pro svou platnost podpis statutárních orgánů společnosti, zapsaných v obchodním rejstříku a vztahují se pouze na jednotlivé obchodní případy. Ostatní pracovníci nejsou oprávněni provádět změny nebo odlišná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek, ani pro jednotlivé případy. Vylučuje se použití jakýchkoli obchodních podmínek kupujícího nebo změn písemně neodsouhlasených statutárním orgánem prodávajícího. Vylučuje se přijetí nabídky s odchylkou, či podstatnou nebo nepodstatnou změnou.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze pro dodání zboží na území České republiky. Kupující bere na vědomí, že zboží nebo služba může být prodávajícím poskytnuta výlučně osobám, které jsou právně způsobilé.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.xxxlutz.cz je možný prostřednictvím registrace kupujícího nebo bez jeho registrace. Při registraci kupujícího provedené na webové stránce si kupující zvolí přihlašovací heslo, kterým se dále přihlašuje do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní je kupující oprávněn provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V uživatelském účtu se též evidují vytvořené objednávky a průběh jejich realizace, příp. evidované slevy a jiné výhody zákazníka.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje nezbytné k uzavření kupní smlouvy a odpovídá za jejich aktualizaci. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za aktuálně platné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem zvoleným kupujícím. Prodávající neodpovídá za zpřístupnění uživatelského účtu kupujícím třetí osobě a za jeho případné zneužití.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetích osob, nebo technické výpadky apod.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb (doprava) nabízených prodávajícím k prodeji a jejich ceny. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Zboží je dodáváno bez dekoračních doplňků, se kterými je případně vyobrazeno, pokud není výslovně uvedeno jinak.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území České republiky.
3.3. Objednání zboží je možné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží a službách a popis jejich hlavních vlastností (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - cenu a množství zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i za účelem opravy chyb vzniklých při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“, přičemž podmínkou odeslání je vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí automatickou odpovědí obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Po prověření dostupnosti zboží a podmínek realizace jeho dodání kupujícímu, prodávající toto kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího. V závislosti na zvoleném způsobu doručení (osobní vyzvednutí, doručení prostřednictvím spediční firmy) může být objednávka rozložena do několika samostatných plnění (kupních smluv) s různou lhůtou dodání. Kupující je povinen zaplatit a převzít i pouze částečnou objednávku, která je považována za dílčí plnění. Úhrada kupní ceny může být provedena pouze jedním způsobem pro celou objednávku.
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu aj.) před započetím plnění požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem, písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 obč. zák. se výslovně vylučuje. Prodávající si vyhrazuje, že objednávka kupujícího obsahující dodatek či odchylku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky. Taková objednávka se považuje za novou nabídku, přičemž k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dojde pouze přijetím této objednávky prodávajícím.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou samostatným a dobrovolným nákladem kupujícího dle jím sjednaných podmínek s poskytovateli těchto služeb.
3.9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a převzetím.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Úhrada kupní ceny může být provedena pouze vždy jedním zvoleným způsobem úhrady pro celou objednávku.
4.4. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím stanoveno jinak.
4.5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- bankovním převodem
- prostřednictvím platební karty
- prostřednictvím elektronické peněženky
- na dobírku – v hotovosti

4.6. Přepojení mezi objednávkou a odpovídajícím způsobem platby je přes referenční číslo platby, které je uloženo jak v objednávce, tak u poskytovatele plateb (např. PayPal, TrustPay apod.)

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným na adresu prodávajícího, anebo e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího shop@xxxlutz.cz v případě, že kupní cena nebyla dosud uhrazena a zboží nebylo dosud předáno k dopravě, nebo doručeno.
5.2. Prodávající má právo již potvrzenou objednávku zrušit v případě, že se následně ukáže, že zboží není z technických důvodů možné dodat v dodací lhůtě, nebo pokud prodávající nebo jeho dodavatelé zboží přestali vyrábět, případně dodávat, zboží bylo vyprodáno, bylo dočasně nedostupné, nebo existují jiné překážky, stojící mimo vůli prodávajícího, pro které není možné zboží řádně a včas dodat. V takovém případě prodávající bezodkladně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (poskytnutí jiného zboží či jiného plnění, jiná dodací lhůta). Nedojde-li k dohodě, má prodávající nebo kupující právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující kupní cenu zboží úplně nebo částečně uhradil a od smlouvy odstoupil nebo prodávající objednávku zrušil, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu uhrazenou kupní cenu, nejpozději do 14 dnů, bankovním převodem na jeho účet, nebo způsobem, kterým peněžní prostředky přijal.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v ust. § 1837 o.z., zejména pak v případech kdy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
g) o dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
6.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obč. zák. právo od kupní smlouvy odstoupit do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží, a pokud se jedná o částečné dodání zboží, tak ode dne převzetí dané dílčí dodávky. Oznámení kupujícího, že od kupní smlouvy odstupuje, může být učiněno některou z následujících forem: v písemné podobě na vzorovém formuláři dostupném na webových stránkách e-shopu www.xxxlutz.cz , jakýkoli jiným úkonem s projevem vůle odstoupit od smlouvy a s uvedením čísla objednávky, číslem nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy zašle kupující obratem na adresu sídla prodávajícího nebo na mailovou adresu shop@xxxlutz. cz. Přímé odeslání z webového rozhraní není z technických důvodů možné.
6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v nepoužitém stavu, a, je-li to možné, v původním obalu. Prodávající tímto ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) obč. zák. informuje kupujícího, že kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Maximální náklady jsou odhadovány ve výši 999,- Kč. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, tedy zejména kupní cenu a náklady na dodání zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 6.2 obchodních podmínek; prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo než prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým od kupujícího tyto peněžní prostředky přijal; se souhlasem kupujícího vrátí prodávající peněžní prostředky i jiným způsobem. Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. h) upozorňuje kupujícího, že v případě, že již bylo započato s poskytováním objednané služby (např. doprava), má kupující v případě odstoupení od smlouvy povinnost uhradit poměrnou část ceny za poskytnutí těchto služeb.
6.6. V případě, že se kupující dostane s platbou, anebo jiným plněním (převzetí zboží) do zpoždění, je prodávající oprávněný pozdržet dodání zboží anebo poskytnutí služby až do okamžiku zaplacení ze strany kupujícího. Dva týdny po uplynutí prodávajícím stanoveného náhradního termínu placení nebo převzetí zboží může prodávající od smlouvy odstoupit. Jako vyrovnání nároku z porušení kupní smlouvy je prodávající oprávněn požadovat uhrazení poplatku za uskladnění ve výši 1%/den z kupní ceny zboží, nejméně však 130,-- Kč/den od počátku prodlení s plněním povinností kupujícího. Uhrazením skladovacího poplatku není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA

7.1. Dodání zboží se uskutečňuje v rámci České republiky. Dodání objednaného zboží se uskuteční v rámci dodací lhůty, kterou uvedl prodávající v potvrzení objednávky kupujícímu. Dodací lhůta začíná plynout dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího. V případě platby bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím PayPall začíná dodací lhůta plynout dnem připsání částky dohodnuté kupní ceny včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. Ustanovení čl. 5.2 těchto podmínek (zrušení objednávky v případě nemožnosti dodržení původního termínu dodání) tím není dotčeno.
7.2. Kupující je oprávněn zvolit některý z následujících způsobů dodání:
- osobní odběr na vybrané pobočce – zdarma (možný jenom při nábytku, ne u bytových doplňků)
- prostřednictvím spediční firmy
Způsob doručení zboží si určuje kupující. V případě, že je způsob doručení smluven na základě požadavku kupujícího jakožto osobní odběr, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení kupující.
7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Dodání se uskutečňuje až na konkrétní místo požadované kupujícím, na adrese uvedené kupujícím. Kupující je však povinen zajistit na vlastní náklady průchodnost zboží na určené místo, zejména odstraněním všech překážek, zejména z chodeb, uvnitř bytu, správné rozměry zárubní apod. V opačném případě je prodávající oprávněn zboží doručit před první uzamykatelné dveře. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání prodávajícím), je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskutečněné dodání zboží ve výši dle platného ceníku a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle platného ceníku dopravy a doručení e-shopu www.xxxlutz.cz .
7.5. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci/doručovatelské službě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce/doručovatelské služby převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti s tím, že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. V případě porušení zboží uvnitř zásilky, která nebyla z vnějšku viditelně poškozena, bude reklamace řešena individuálně dle dohody s kupujícím a přepravcem/doručovatelskou službou. Ceník dopravy je uveden v samostatném dokumentu a tvoří přílohu těchto VOP. Uváděné ceny jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje úpravu ceny zboží v případě změny zákonné sazby DPH.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák.). Reklamaci lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, mailem na mailovou adresu reklamace.eshop@xxxlutz.cz nebo osobně na kterékoli prodejně Lutz. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců od převzetí zboží.
8.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (b) na odstranění vady opravou věci, (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující neuplatní své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.
8.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, (b) na odstranění vady opravou věci, anebo (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit nebo žádat přiměřenou slevu náleží kupujícímu i tehdy, pokud nelze vadu odstranit a předmět pro tuto vadu nelze řádně užívat.
8.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, (a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, (b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,(c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
8.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; výjimky stanoví zákon. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
8.6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele v platném znění, příp. ustanovení § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost za účelem řádného a včasného vyřízení reklamace. Za tím účelem je povinen zejména umožnit prohlídku zboží a posouzení reklamované vady, a to buď doručením zboží do prodejny prodávajícího, nebo umožněním prohlídky zboží v místě jeho umístění u kupujícího. Kupující je současně oprávněn vytknout reklamované závady prostřednictvím fotografií, které předá nebo zašle poštou či emailem na adresu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že bez poskytnutí odpovídající součinnosti nemůže být reklamace včas vyřízena.
8.7. Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé (minimální) změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, za jeho vady nebo za porušení kupní smlouvy. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. jsou–li větší než minimální nebo malé u výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.). Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá živlem, v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, jakož i jiná poškození a závady z důvodů na straně kupujícího. Dále se záruka nevztahuje na čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.
8.8. Opravu vad zboží provede prodávající u kupujícího anebo v prostorách určených prodávajícím v závislosti na poskytnuté součinnosti nebo dohodě stran. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provést opravu zboží nebo jiné vyřízení reklamace.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží. Do té doby kupující nemá právo s tímto zbožím disponovat bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího a nese plné riziko za způsobené škody, ztráty a zničení zboží.
9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu www.xxxlutz.cz.
9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
9.4. Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) obč. zák. tímto informuje kupujícího, že se kupující může s případnou stížností na postup prodávajícího obrátit písemně na centrálu prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího nebo elektronicky na reklamace.eshop@xxxlutz.cz a v případě, že mu nebude vyhověno, se může obrátit se stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající není členem organizace ani stranou smlouvy umožňující mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů.
9.5. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím dojde ke sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující jako spotřebitel také podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru, nebo jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“
9.6. Prodávající informuje ve smyslu § 1826 obč. zák., že (a) uzavřená smlouva bude uložena u prodávajícího, přičemž kupující ke smlouvě nebude mít přístup; kupující si však může sám uložit, vytisknout a archivovat potvrzení objednávky, které obsahuje uvedení podstatných údajů ze smlouvy, zejména druh a množství zboží, cenu zboží, datum dodání, informace o případné objednané dopravě, vždy včetně ceny; (b) smlouvu lze uzavřít v českém jazyce; (c) jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny v čl. 3 těchto VOP a dále v objednávkovém formuláři; (d) objednávku lze před odesláním upravovat a měnit za podmínek čl. 3 těchto VOP; (e) prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obč. zák.
9.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
9.8. Zákazník má ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. o obalech v každé provozovně prodávajícího možnost vrátit obalový materiál (odpovídající druhu, tvaru a velikosti prodávaného zboží). Pokud zákazník nevyužije možnosti vrácení obalu, je povinen ve smyslu zákona o obalech sám, na vlastní náklady a nebezpečí zajistit správnou likvidaci obalu.
9.9 Kupující nemůže bez předchozího souhlasu prodávajícího jednostranně započítat svoji pohledávku s pohledávkou prodávajícího. Kupující nemá právo bez předchozího souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv pohledávku proti prodávajícímu třetí osobě, takovéto podstoupení je neplatné. Kupující nemá právo uplatnit si zadržovací právo na zboží ve vlastnictví prodávajícího na zabezpečení svojí pohledávky.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a tyto údaje poskytuje dobrovolně: jméno a příjmení, adresa, datum narození, příp. IČO, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely péče o zákazníka a zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze prodávajícím nebo jím určeným zpracovatelem. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům kupujících pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejm. v průběhu správního či trestního řízení).
10.6. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím, nejdéle však 5 let od uskutečnění posledního nákupu kupujícím u naší společnosti. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
10.8. V případě, kdy by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu.
10.9. Kupující může kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání.
10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to i elektronickou poštou. Kupujícímu je většina doručovaných zpráv doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, to zejména v případě potvrzení objednávky a zaslání daňového dokladu, faktury. Informace o průběhu a stavu vyřízení objednávky nebo jejího doručení jsou zasílány prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v objednávce zboží.
11.2. Zpráva je doručena
- v případě osobního doručování či prostřednictvím provozovatele doručovacích služeb převzetím zásilky adresátem, - v případě osobního doručování či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku vzít) zásilku převzít, - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetí pracovní den od odeslání zásilky na adresu v České republice v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10-ti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.
12.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.5. Jednotlivé kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám.
12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:
XLMX obchodní s.r.o.
Eshop XXXLutz
Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5
Adresa elektronické pošty: shop@xxxlutz.cz , Dotazy k on-line objednávkám: shop@xxxlutz.cz Telefon: +420230210-800

12.7. Kupující prohlašuje, že si přečetl a řádně se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a že porozuměl jejich obsahu a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky tvoří nedílnou přílohu uzavřené kupní smlouvy.