Nákup on-line Způsoby dopravy Způsoby platby Výhody s Hit kartou Výprodejové trháky Kompetentní poradenství

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodními sděleními společnosti XLMX obchodní s.r.o

1. Činnost společnosti XLMX obchodní s.r.o.
Předmětem podnikání společnost XLMX obchodní s.r.o., IČO: 62497286 se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 4586 (dále jen XLMX) je především prodej nábytku a bytových doplňků, jakož i zboží pro domácnost a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti vede XLMX databázi CRM osobních údajů svých zákazníků za účelem zasílání obchodních sdělení.

2. Správce nebo zpracovatel?
XLMX je správcem osobních údajů.

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?
3.1 Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nových nabídek obchodu a našich služeb, pro marketingové nabídky a informace o novinkách, včetně soutěží a jiných prodejních akcí, slevové kupony, přání k narozeninám, pozvánky k návštěvě našich webových stránek (s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní zákazníky), za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků, a uchováváme je po dobu trvání souhlasu, nebo po dobu, po kterou existuje právní základ pro zpracování osobních údajů.
3.2 V případě odvolání souhlasu subjektem údajů, nebo po pominutí účelu zpracování, jsou Vaše data z databáze CRM neprodleně vymazána a jejich zpracování k tomuto účelu je ukončeno.

4. Jak se dostávají údaje do naší zákaznické databáze (Databáze obchodních sdělení)?
4.1 Nové údaje do naší zákaznické databáze získáváme přímo od našich zákazníků.
4.2 Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje
a) získané z uzavřených smluv (kde XLMX je smluvní stranou smlouvy) – v rozsahu základních údajů týkajících se smluvní strany, kontaktních údajů a údajů týkajících se nákupního chování zákazníků.
b) získané přímo od subjektu údajů s jejich souhlasem - zejména při žádosti o zasílání obchodních sdělení, účastí na soutěžích a marketingových akcích.
4.3 Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat prostřednictvím webového formuláře na www.xxxlutz.cz nebo přímo na filiálkách obchodních domů XXXLutz.

5. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
5.1 XLMX jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů. XLMX pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob. XLMX má přijata odpovídající technicko-organizační opatření k ochraně osobních údajů.
6. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
6.1 Všechny osobní údaje zpracovává XLMX jako správce osobních údajů. Omezeně může zpracovávat, resp. osobní údaje mohou být zpřístupněny mateřské společnosti XLMX poskytující nám marketingovou a technickou podporu.
6.2 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami - za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu XXXLutz KG (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.
6.3 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, tiskárny, distribuční centra, dopravu, a to jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou pro zajištění dané činnosti.
6.4 Všichni naši zpracovatelé zpracovávají osobní údaje výlučně na základě smlouvy s XLMX za předpokladu poskytnutí záruk náležitého organizačně technických opatření nutných k ochraně osobních údajů.

7. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
7.1 Fyzická osoba, která je subjektem údajů a o které zpracováváme osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.
7.2 Fyzická osoba má právo:
a) udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu XLMX nebo e-mailem doručeným na adresu marketing@xxxlutz.cz
b) vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy
c) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.
7.3 V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu o6p@xxxlutz.cz, nebo telefonicky +420 731 689 129.

Souhlas

Souhlasím s tím, aby XLMX jako správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu mnou poskytnutém, nebo v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefon, za účelem zasílání obchodních sdělení, a to prostřednictvím elektronické komunikace, poštou nebo formou SMS zprávy.

Tento souhlas uděluji dobrovolně. Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu marketing@xxxlutz.cz, přičemž při odvolání souhlasu musím upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolávám (viz výše).