Nákup on-line 24/7 Způsoby dopravy Vyzvednutí/rezervace Způsoby platby Výhody s HIT kartou Výprodejové trháky Aktuální akce

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Obchodní podmínky internetového obchodu www.xxxlutz.cz

Stav k 1.12.2019

Údaje o prodávajícím:

XLMX obchodní s.r.o.
se sídlem Nárožní 1390/4
158 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 624 97 286
DIČ: CZ62497286
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 173883

Internetové stránky: www.xxxlutz.cz
Mail: shop@xxxlutz.cz
Zákaznický servis: +420-230210800

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti XLMX obchodní s.r.o., se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČ 62497286, DIČ CZ62497286 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.xxxlutz.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na koupi zboží, kdy kupující jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „obč. zák.“), ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Změny nebo odlišná ujednání od těchto obchodních podmínek vyžadují pro svou platnost podpis statutárních orgánů společnosti a vztahují se pouze na jednotlivé obchodní případy. Ostatní pracovníci nejsou oprávněni provádět změny nebo odlišná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek, ani pro jednotlivé případy. Vylučuje se použití jakýchkoli obchodních podmínek kupujícího. Vylučuje se přijetí nabídky s odchylkou, či podstatnou nebo nepodstatnou změnou.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy a je vyhotoveno v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze pro dodání zboží na území České republiky. Kupující bere na vědomí, že zboží nebo služba může být prodávajícím poskytnuta výlučně osobám, které jsou právně způsobilé. Změna fakturačních a doručovacích údajů není po expedici objednávky možná.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění obchodních podmínek bude vždy zveřejněno na adrese www.xxxlutz.cz v textové podobě. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.xxxlutz.cz je možný prostřednictvím registrace a zřízení uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“) kupujícího, nebo bez jeho registrace.

2.2. Kupující odpovídá za správnost a aktuálnost údajů vyžadovaných pro uzavření kupní smlouvy.

2.3. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetích osob, nebo technické výpadky apod.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Objednání zboží se uskutečňuje prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat, měnit a opravit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“, přičemž podmínkou odeslání je vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí automatickou odpovědí obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Po prověření dostupnosti zboží a podmínek realizace jeho dodání kupujícímu prodávající toto kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem potvrzení dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a akceptací objednávky. V závislosti na zvoleném způsobu doručení (osobní vyzvednutí, doručení prostřednictvím spediční firmy) může být objednávka rozložena do několika samostatných plnění (kupních smluv) s různou lhůtou dodání. Kupující je povinen zaplatit a převzít i pouze částečnou objednávku, která je považována za dílčí plnění. Úhrada kupní ceny může být provedena pouze jedním způsobem pro celou objednávku.

3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu aj.) před započetím plnění požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem, písemně či telefonicky).

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 obč. zák. se výslovně vylučuje.

3.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou samostatným a dobrovolným nákladem kupujícího dle jím sjednaných podmínek s poskytovateli těchto služeb.

3.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a převzetím.

3.8. Zboží je dodáváno bez dekoračních doplňků, se kterými je případně vyobrazeno, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tiskové chyby vyhrazeny.

4.2. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu z celkové výše ceny objednávky.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Úhrada kupní ceny může být provedena pouze vždy jedním zvoleným způsobem úhrady pro celou objednávku.

4.5. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím stanoveno jinak.

4.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.7. Přepojení mezi objednávkou a odpovídajícím způsobem platby je přes referenční číslo platby, které je uloženo jak v objednávce, tak u poskytovatele plateb (např. PayPal, bankovní převod, atd.)

4.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území České republiky.

4.9. Slevové poukázky

4.9.1. Pobočky i internetový obchod XXXLutz nabízejí slevové poukázky. Slevové poukázky jsou poukázky, které nelze zakoupit, nýbrž jsou vydávány v souvislosti s konkrétní reklamní akcí prodávajícího vždy s určitou dobou platnosti.

4.9.2. Poukázky jsou platné pouze ve vymezeném období platnosti a lze je v rámci nákupu zboží uplatnit u prodávajícího pouze jednou. Poukázku nelze uplatnit na zboží, u kterého je nákup na poukázku, byť i jen zčásti, vyloučen.

4.9.3. Poukázku je možné uplatnit při nákupu zboží v rámci e-shopu prostřednictvím vyplnění čísla poukázky do příslušného pole v rámci nákupního košíku, vždy však nejpozději do ukončení objednávky daného zboží. Poukázka musí být vyčerpána v celé své hodnotě. Z administrativních důvodů není možné vystavovat nové poukázky na zůstatkovou, nevyčerpanou, hodnotu poukázky. Dodatečné uplatnění poukázky pro danou objednávku je vyloučeno. Je vyloučeno proplácení poukázek v hotovosti, nebo jejich úročení.

4.9.4. Poukázka je nepřenosná na třetí osoby. Je vyloučeno kombinování různých slevových poukázek. Poukázku nelze proplatit, a to ani částečně.

4.9.5. V případě, že je hodnota poukázky nižší, než je hodnota objednaného zboží, může být rozdíl v kupní ceně uhrazen některým ze způsobů určených k placení dle těchto VOP.

4.9.6. Hodnota poukázky nebude uhrazena zpět kupujícímu, ani jiným způsobem nahrazena, či kompenzována v případě, kdy dojde k částečnému nebo úplnému vrácení zboží, na jehož nákup byla poukázka v rámci dané akce použita. Nárok na proplacení hodnoty poukázky v rámci vrácené kupní ceny nevzniká, a to ani v případě, že oproti její hodnotě nebude v důsledku vrácení zboží poskytnuto žádné plnění.

4.9.7. Podmínky pro akční (slevové) poukázky a jejich uplatnitelnost jsou uvedeny vždy na dané poukázce, nebo v podmínkách dané reklamní akce.

5. Zrušení objednávky

5.1. Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným na adresu prodávajícího, anebo e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího shop@xxxlutz.cz v případě, že kupní cena nebyla dosud uhrazena a ze strany prodávajícího nebylo započato s plněním.

5.2. Prodávající má právo již potvrzenou objednávku zrušit v případě, že se následně ukáže, že zboží není z technických důvodů možné dodat v dodací lhůtě, nebo pokud prodávající nebo jeho dodavatelé zboží přestali vyrábět, případně dodávat, zboží bylo vyprodáno, bylo dočasně nedostupné, nebo existují jiné překážky stojící mimo vůli prodávajícího, pro které není možné zboží řádně a včas dodat. V takovém případě prodávající bezodkladně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (poskytnutí jiného zboží či jiného plnění, jiná dodací lhůta). Nedojde-li k dohodě, má prodávající nebo kupující právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující kupní cenu zboží úplně nebo částečně uhradil a od smlouvy odstoupil nebo prodávající objednávku zrušil, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu uhrazenou kupní cenu, nejpozději do 14 dnů, bankovním převodem na jeho účet, nebo způsobem, kterým peněžní prostředky přijal.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v ust. § 1837 obč. zák. Odstoupení od kupní smlouvy z hygienických důvodů není možné u těchto výrobků: matrace a chrániče matrace, polštáře, přikrývky, ložní povlečení, koberce bez originálního balení.

6.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obč. zák. právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu na vlastní náklady, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v nepoužitém stavu, a, je-li to možné, v původním obalu. Prodávající tímto ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) obč. zák. informuje kupujícího, že kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Maximální náklady obnáší 1499,- Kč. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, tedy zejména kupní cenu a náklady na dodání zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 6.2 obchodních podmínek; prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo než prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým od kupujícího tyto peněžní prostředky přijal; se souhlasem kupujícího vrátí prodávající peněžní prostředky i jiným způsobem. Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. h) obč. zák. upozorňuje kupujícího, že v případě, že již bylo započato s poskytováním objednané služby (např. doprava, poplatek za dobírku, vynáška), má kupující v případě odstoupení od smlouvy povinnost uhradit poměrnou část ceny za poskytnutí těchto služeb.

6.5. V případě, že se kupující dostane s platbou, anebo jiným plněním (převzetí zboží) do prodlení, je prodávající oprávněný pozdržet dodání zboží anebo poskytnutí služby až do okamžiku zaplacení ze strany kupujícího. Dva týdny po uplynutí prodávajícím stanoveného náhradního termínu placení nebo převzetí zboží může prodávající od smlouvy odstoupit. Jako vyrovnání nároku z porušení kupní smlouvy je prodávající oprávněn požadovat uhrazení poplatku za uskladnění ve výši 1%/den z kupní ceny zboží, nejméně však 130,- Kč/den od počátku prodlení s plněním povinností kupujícího. Uhrazením skladovacího poplatku není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

7. Přeprava a dodání zboží, dodací lhůta

7.1. Dodání zboží se uskutečňuje pouze v rámci České republiky v pracovní dny a pouze v čase od 8:00-17:00 hod. Dodání objednaného zboží se uskuteční v rámci dodací lhůty, kterou uvedl prodávající v potvrzení objednávky kupujícímu. Dodací lhůta začíná plynout dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího. V případě platby bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím PayPal začíná dodací lhůta plynout dnem připsání částky dohodnuté kupní ceny včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. Ustanovení čl. 5.2 těchto podmínek (zrušení objednávky v případě nemožnosti dodržení původního termínu dodání) tím není dotčeno.

7.2. Kupující je oprávněn zvolit některý z následujících způsobů dodání:

V případě, že je způsob doručení smluven na základě požadavku kupujícího jakožto osobní odběr, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení kupující.

7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Dodání se uskutečňuje až na konkrétní místo požadované kupujícím na adrese uvedené kupujícím. Kupující je však povinen zajistit na vlastní náklady průchodnost zboží na určené místo, zejména odstraněním všech překážek z chodeb, uvnitř bytu, sdělit prodávajícímu správné rozměry zárubní apod. V opačném případě je prodávající oprávněn zboží doručit před první uzamykatelné dveře. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskutečněné dodání zboží ve výši dle platného ceníku a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle platného ceníku dopravy a doručení e-shopu www.xxxlutz.cz.

7.5. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto při převzetí zboží poznačit písemně do přepravního listu, popřípadě skeneru dopravce, oznámit přepravci/doručovatelské službě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce/doručovatelské služby převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti s tím, že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. V případě porušení zboží uvnitř zásilky, která nebyla z vnějšku viditelně poškozena, bude reklamace řešena individuálně dle dohody s kupujícím a přepravcem/doručovatelskou službou. Kupující si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník převezme zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně na e-mailovou adresu: reklamace.eshop@xxxlutz.cz nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

7.6. Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy v případě, že zaslané zboží od dopravce nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle bodu 6 těchto obchodních podmínek.

7.7. Aktuální ceník dopravy naleznete zde

8. Odpovědnost za vady, záruka

8.1. XLMX obchodní s.r.o. nenese zodpovědnost za chybný obsah nebo jiné přenesené chyby.

8.2. Skutečné provedení se může lišit od uvedených nákresů, vyobrazení, údajů o hmotnosti a velikosti. Nabídka na uzavření kupní smlouvy se v právním smyslu uskuteční objednávkou zákazníka na tomto webovém rozhraní obchodu.

8.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák.). Reklamaci lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, mailem na mailovou adresu reklamace.eshop@xxxlutz.cz nebo osobně na kterékoli prodejně XXXLutz. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců od převzetí zboží.

8.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (b) na odstranění vady opravou věci, (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující neuplatní své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

8.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, (b) na odstranění vady opravou věci, anebo (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit nebo žádat přiměřenou slevu náleží kupujícímu i tehdy, pokud nelze vadu odstranit a předmět pro tuto vadu nelze řádně užívat.

8.6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, (a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, (b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, (c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; výjimky stanoví zákon. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

8.8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k posouzení vady. V době od výzvy prodávajícího k doplnění reklamace do doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijíe ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, příp. ustanovení § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost za účelem řádného a včasného vyřízení reklamace. Za tím účelem je povinen zejména umožnit prohlídku zboží a posouzení reklamované vady, a to buď doručením zboží do prodejny prodávajícího, nebo umožněním prohlídky zboží v místě jeho umístění u kupujícího. Kupující je současně oprávněn vytknout reklamované závady prostřednictvím fotografií, které předá nebo zašle poštou či emailem na adresu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že bez poskytnutí odpovídající součinnosti nemůže být reklamace včas vyřízena.

8.9. Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé (minimální) změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží za jeho vady nebo za porušení kupní smlouvy. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj., jsou–li větší než minimální nebo malé u výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.). Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá živlem, v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, jakož i jiná poškození a závady z důvodů na straně kupujícího. Dále se záruka nevztahuje na čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.

8.10. Opravu vad zboží provede prodávající u kupujícího anebo v prostorách určených prodávajícím v závislosti na poskytnuté součinnosti nebo dohodě stran. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provést opravu zboží nebo jiné vyřízení reklamace.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran a návštěvníků internetových stránek www.xxxlutz.cz

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží. Do té doby kupující nemá právo s tímto zbožím disponovat bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího a nese plné riziko za způsobené škody, ztráty a zničení zboží.

9.2. Návštěvníci a kupující na webových stránkách https://www.xxxlutz.cz/ berou na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, včetně fotografií nabízeného zboží, videí, textů a obrázků jsou chráněny autorským právem. Výtažky se smí kopírovat, ukládat a dále zpracovávat jen pro soukromé účely. Jiné využití vyžaduje písemný souhlas firmy. Kupující a návštěvníci webového rozhraní se zavazují, že nebudou vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu www.xxxlutz.cz.

9.3. Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) obč. zák. tímto informuje kupujícího, že se kupující může s případnou stížností na postup prodávajícího obrátit písemně na centrálu prodávajícího na adrese sídla prodávajícího nebo elektronicky na reklamace.eshop@xxxlutz.cz a v případě, že mu nebude vyhověno, se může obrátit se stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající není členem organizace ani stranou smlouvy umožňující mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů.

9.4. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím dojde ke sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující jako spotřebitel také podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru, nebo jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5. Prodávající informuje ve smyslu § 1826 obč. zák., že (a) uzavřená smlouva bude uložena u prodávajícího, přičemž kupující ke smlouvě nebude mít přístup; kupující si však může sám uložit, vytisknout a archivovat potvrzení objednávky, které obsahuje uvedení podstatných údajů ze smlouvy, zejména druh a množství zboží, cenu zboží, datum dodání, informace o případné objednané dopravě, vždy včetně ceny; (b) smlouvu lze uzavřít v českém jazyce; (c) jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny v čl. 3 těchto VOP a dále v objednávkovém formuláři; (d) objednávku lze před odesláním upravovat a měnit za podmínek čl. 3 těchto VOP; (e) prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obč. zák.

9.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

9.7. Zákazník má ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech v každé provozovně prodávajícího možnost vrátit obalový materiál (odpovídající druhu, tvaru a velikosti prodávaného zboží). Pokud zákazník nevyužije možnosti vrácení obalu, je povinen ve smyslu zákona o obalech sám na vlastní náklady a nebezpečí zajistit správnou likvidaci obalu.

9.8. Kupující nemůže bez předchozího souhlasu prodávajícího jednostranně započítat svoji pohledávku s pohledávkou prodávajícího. Kupující nemá právo bez předchozího souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv pohledávku proti prodávajícímu třetí osobě, takovéto podstoupení je neplatné. Kupující nemá právo uplatnit si zadržovací právo na zboží ve vlastnictví prodávajícího na zabezpečení svojí pohledávky.

10. Doručování

10.1. Ceny dopravy se rozumí včetně daně z přidané hodnoty. Zboží je zboží doručováno balíkovou službou nebo spedicí. Přepravou spedicí se rozumí doručení do patra kupujícího. Samozřejmě mohou obě varianty doručení nastat v kombinaci. V tomto případě je zboží doručováno v oddělených dodávkách. Přepravní náklady se účtují jen jednou nezávisle na tom, kolik a jaké výrobky si koupíte.

10.2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to i elektronickou poštou. Kupujícímu je většina doručovaných zpráv doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, to zejména v případě potvrzení objednávky a zaslání daňového dokladu, faktury. Informace o průběhu a stavu vyřízení objednávky nebo jejího doručení jsou zasílány prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v objednávce zboží.

10.3. Zboží se považuje za doručené:

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů, veřejně přístupných prostor užívaných širším okruhem lidí apod. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

11.2. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Jednotlivé kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:
XLMX obchodní s.r.o.
Eshop XXXLutz
Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5
Adresa elektronické pošty: shop@xxxlutz.cz
Dotazy k on-line objednávkám: shop@xxxlutz.cz
Telefon: +420230210-800

11.7. Kupující prohlašuje, že si přečetl a řádně se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a že porozuměl jejich obsahu a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky tvoří nedílnou přílohu uzavřené kupní smlouvy. Kupující dále prohlašuje, že mu byly dány k dispozici informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží v e-shopu www.xxxlutz.cz.

 

Ochrana osobních údajů (GDPR) – www.xxxlutz.cz

Stav k 1. 12. 2019
Všechny informace k impresu

I. Jméno a adresa odpovědné osoby
Správcem osobních údajů ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů na ochranu údajů je:

XLMX obchodní s.r.o.
Nárožní 1390/4
15800 Praha 5 – Stodůlky

Email: shop@xxxlutz.cz
Webová stránka: www.xxxlutz.cz

Zpracovatelem a osobou zodpovědnou za ochranu osobních údajů je:

Zuzana Kučerová
Nárožní 1390/4
15800 Praha 5 – Stodůlky
Email: o6p@xxxlutz.cz

Miroslav Rebek
Nárožní 1390/4
15800 Praha 5 – Stodůlky
Email: 1dmz@xxxlutz.cz

II. Obecné informace o zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme v zásadě pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování funkční webové stránky a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na případy, kdy předchozí souhlas není nutný, nebo není možný z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud potřebujeme pro procesy zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o obecné ochraně údajů EU (GDPR) jako právní základ. Při zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů jako právní základ.To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.
Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno k plnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení na ochranu osobních údajů jako právní základ. V případě, že životní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. d) obecného nařízení na ochranu osobních údajů jako právní základ.
Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby a pokud zájem, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevyšují předchozí zájem, slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů jako právní základ pro zpracování.

3. Smazání dat a doba uložení dat
Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo blokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Data jsou kromě toho dále uložena, pokud to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v předpisech EU, zákonech nebo jiných předpisech, kterým správce podléhá. K blokování nebo vymazání dat dochází i v případě, že doba platnosti stanovená v uvedených normách vyprší, pokud není nutné další uchovávání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

III. Uzavírání kupních smluv

1. Popis a rozsah zpracování dat
Naše webové stránky nabízejí možnost uzavřít kupní smlouvu. Pokud uživatel tuto možnost využije, jsou data zadaná do vstupní masky předána a uložena. Údaje o zákaznickém účtu a osobních údajích předáme dále jen v případě, že jsme k tomu zákonem zavázáni nebo pokud je to nutné k realizaci koupě, našich Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), jiných úmluv (např. smluvní spedice) nebo k právní ochraně XXXLutz stejně jako zákazníků a třetích osob. Toto zahrnuje i výměnu dat s podniky k prevenci a minimalizaci zneužívání a podvodů s kreditními kartami.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Pokud je zpracování údajů nezbytné pro uzavření smlouvy, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů jako standard povolení pro zpracování dat.

3. Účel zpracování dat
Zpracování dat slouží k realizaci závazků z uzavřené kupní smlouvy. Používáme vaše osobní údaje k přijetí a realizaci objednávky, dodání produktů a služeb, realizaci platby a ke komunikaci ohledně objednávek, produktů, služeb a reklamních nabídek.

4. Doba uložení dat
4.1. Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání kupní smlouvy, po dobu vaší registrace na stránkách našeho e-shopu, po dobu realizace uzavřené kupní smlouvy, dobu vaší registrace pro odběr námi poskytovaných služeb (odběr newsletteru, odběr resto newsletteru) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z kupní smlouvy, popř. uplatnění oprávněných zájmů naší společnosti, jakož i po zákonnou archivační dobu a dobu stanovenou právními předpisy pro plnění dalších zákonných povinností zejména vůči veřejnoprávním úřadům a orgánům.
4.2. Údaje členů zákaznického programu uchováváme v databázi po celou dobu trvání účasti člena v XLMX obchodní s.r.o. zákaznickém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu, popř. po archivační dobu stanovenou právními předpisy. V případě, že zákaznická karta nebyla aktivně využita po dobu pěti let k uskutečnění nákupu, nebo využití jiných služeb, bude členství v programu a s tím související zpracování osobních údajů automaticky ukončeno.
4.3. V případě pominutí účelu, pro který byly vaše osobní údaje zpracovávány, zániku právního základu pro zpracování osobních údajů, nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dochází k vymazání vašich osobních údajů. Následně však budou vaše osobní údaje archivovány pro plnění zákonem stanovených povinností po dobu stanovenou zákonem.

5. Možnost odvolání a odstranění
Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní XLMX obchodní s.r.o. zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz. Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze tehdy, pokud smluvní nebo právní povinnosti nevylučují jejich vymazání.

IV. Poskytování internetových stránek, sledování a analýza

1. Popis a rozsah zpracování dat
Při každém zobrazení naší internetové stránky eviduje náš systém automaticky data a informace počítačového systému vyvolávacího počítače. Jedná se o následující data:

(1) Informace o typu prohlížeče a použité verzi
(2) Operační systém uživatele
(3) Informace o poskytovateli internetových služeb uživatele
(4) IP adresu uživatele
(5) Datum a čas přístupu
(6) Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky
(7) Webové stránky zpřístupněné systémem uživatele prostřednictvím našich webových stránek

Data jsou také uložena v logovacích souborech našeho systému. Uložení těchto údajů spolu s dalšími osobními údaji uživatele se neuskutečňuje.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro dočasné uchovávání dat a protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

3. Účel zpracování dat
Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele uchovávána po celou dobu trvání relace. Úložiště v souborech protokolu se provádí pro zajištění funkčnosti webových stránek. Data jsou navíc využívána k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. V této souvislosti se neprovádí hodnocení údajů pro marketingové účely.

Pro tyto účely máme oprávněný zájem o zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

4. Doba uložení dat
Data budou převedena na agregovanou formu uživatelských toků, které neumožňují sledovatelnost jednotlivců. Nezpracovaná data budou neprodleně smazána. Shromážděná statistická data budou použita pro účely analýzy. Ukládání dat nad tento rámec je možné. V tom případě budou ale IP adresy uživatelů vymazány nebo abstrahovány tak, aby nebylo možné přiřazení klienta.

5. Možnost odvolání a odstranění
Pro provoz internetových stránek je nezbytné shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a ukládání dat do logovacích souborů. Z toho důvodu nemá uživatel možnost se odvolat.

V. Informace o užívání internetového obchodu

1. Popis a rozsah zpracování dat
Pokud navštívíte náš internetový obchod, bude tato aktivita automaticky rozpoznána v našem používaném servisu pro měření a retargeting, jestliže jste souhlasili se zpracováním následujících dat. Pokud je nám uživatel známý jako zákazník a lze ho identifikovat například přes browser-cookies, ukládáme takto získaná data o zájmu o určitou skupinu zboží a výrobky v již existujícím uživatelském profilu, který se vztahuje na danou osobu.

(1) Informace o navštívených internetových stránkách
(2) Délka pobytu uživatele na jednotlivých stránkách
(3) Zákazníkem zadané reference
(4) Kontaktní data zákazníka
(5) Soubory cookies uživatele
(6) Datum a čas přístupu
(7) Webové stránky, ze kterých systém uživatele přichází na naše webové stránky

Používáme tyto částečně anonymní a na osobu vztažené informace u znovu rozpoznaných stávajících zákazníků a odebíratelů newsletterů nejen ke zlepšování našich služeb a našeho sortimentu, ale také pro poskytování cílených obsahů, jako jsou reklamní opatření, která jsou přizpůsobená zájmům a potřebám jednotlivých uživatelů. Z toho důvodu jsou shromažďována jmenovaná data uživatelského chování a jejich preference a ukládána ve formě uživatelského profilu a předávána poskytovatelům služeb k realizaci reklamních opatření.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro dočasné uchovávání údajů a záznamů je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

3. Účel zpracování dat
Účelem je provádění personalizovaných reklamních opatření a zobrazení personalizovaných obsahů v e-shopu, které jsou pro uživatele užitečnější a zajímavější ve smyslu marketingových sdělení než hromadně obdržené reklamy. Takto získaná data nejsou používaná pro jiné účely, nejsou prodávána třetím osobám, ani předávaná dále.

4. Doba uložení dat
Data budou vymazána, jakmile nejsou potřebná pro dosažení účelu, který vedl k jejich získání. V případě získání dat k rozpoznání aktuálních zájmů zákazníka se jedná o případ, kdy je pravděpodobně uzavřen kupní proces a zákazník již nemá zájem o tento druh produktu.

5. Možnost odvolání a odstranění
Shromažďování údajů k užívání servisu a ukládání uživatelských profilů není pro provoz internetových stránek bezpodmínečně nutné. Proto jsou data získávána jen se souhlasem uživatele. Souhlas může zákazník kdykoli odvolat. Jsou-li data potřeba k plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření, je předčasné smazání dat možné jen tehdy, pokud tím nejsou porušeny smluvní nebo zákonné povinnosti.

VI. Používání cookies a integrace externích obsahů

Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka pro vás vytvořena co nejpříjemněji. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují rozpoznání uživatele a analýzu jeho používání našich webových stránek. Většina souborů cookies, které používáme, se automaticky odstraní z pevného disku po skončení relace prohlížeče („session cookies“). Session cookies jsou například potřeba, aby vám nabídly funkci nákupního košíku na více stránkách. Kromě toho používáme také soubory cookies, které zůstanou na pevném disku nad rámec relace. Při další návštěvě je automaticky rozpoznáno, že jste již navštívili naše stránky a jaké zadání a nastavení preferujete. Tyto cookies se používají zejména k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější.

Při návštěvě našich internetových stránek shromažďujeme pomocí cookies následující údaje:

Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby soubory cookies byly vytvořeny pouze s vaším souhlasem nebo obecně odmítnuty. Upozorňujeme však, že bez cookies jsou webové stránky omezeny nebo jsou nepoužitelné.

VII. Využití služeb internetové analýzy

Google Analytics
Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“), Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá soubory cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookies o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na našich webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP adresy tak, aby vaše IP adresa byla společností Google zkrácena předem v rámci členských států Evropské unie („Unie“) nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa zaslána na server Google v USA a až tam zkrácena.

Společnost Google používá tyto informace v našem zastoupení, aby pro nás vyhodnotila používání webových stránek, sestavila zprávy o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. V rámci služby Google Analytics nebude IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem sloučena s jinými údaji společnosti Google. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookies a data související s používáním webových stránek (včetně vaší adresy IP) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a naistalujete dostupný plugin prohlížeč: zde.

Webtrekk
Pro statistické vyhodnocení našich webových stránek využíváme také technologie Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Německo („Webtrekk“). S pomocí služeb Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o využívání našich webových nabídek. Tyto údaje slouží k trvalému zlepšování a optimalizaci služby xxxlutz.cz a našich nabídek, a tím k jejich zpříjemnění. Společností XLMX obchodní s.r.o. používaný Web Controlling Software firmy Webtrekk GmbH je certifikován technickým kontrolním sdružením TÜV Saarland kontrolní pečetí „Ověřená ochrana dat“. Kontrolován a certifikován byl především sběr a zpracování údajů v souladu s bezpečností a ochranou údajů.

V rámci používání této webové stránky jsou shromažďovány a vyhodnocovány informace odeslané vaším prohlížečem. To se provádí pomocí technologie cookies a tzv. pixelů, které jsou integrovány na každé webové stránce. Shromažďují se následující data: požadavek (název požadovaného souboru), typ/verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, použitý operační systém, vnitřní rozlišení okna prohlížeče, rozlišení obrazovky, aktivace JavaScript, Java zapnuto/vypnuto, cookies zapnuto/vypnuto, hloubka barev, adresa URL odkazovače, IP adresa (sbírána anonymně a vymazána ihned po použití), čas přístupu, kliknutí, hodnoty objednávek, nákupní košíky a anonymizované obsahy formulářů (například zda bylo telefonní číslo zadáno, či nikoliv).

Přímý vztah k osobním údajům je v každém kroku vyloučen. Shromážděná data se používají k vytvoření anonymních uživatelských profilů, které tvoří základ pro webové statistiky. Data shromážděná pomocí technologie Webtrekk nebudou použita k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nebudou v žádném případě kombinována s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez zvláštního souhlasu dotyčné osoby. Proti sběru a ukládání dat pomocí Webtrekk může být kdykoliv s účinkem do budoucna vznesena námitka. K tomu klikněte prosím zde. Potvrzením odkazu se na datovém nosiči nastaví tzv. Opt-out (odhlašovací) cookie. Tento soubor cookies je platný po dobu 5 let. Upozorňujeme, že smazáním všech souborů cookies ve svém počítači odstraníte také tento soubor cookies pro odhlášení, tj. pokud nadále nechcete, aby byla anonymní data ze strany Webtrekk shromaždována, musíte odhlašovací cookies znovu odeslat. Soubor odhlašovacích cookies je nastaven na jeden prohlížeč a počítač. Pokud navštěvujete naše webové stránky z domova i z práce nebo s různými prohlížeči, je nutné aktivovat soubor cookies pro odhlášení na všech prohlížečích nebo na všech počítačích.

Adclear
Opt-Out First Party Tracking
Služby společnosti AdClear GmbH (dále jen „AdClear“), Torstraße 19 10119 Berlin (DE) využíváme ke shromažďování statistických dat pro vyhodnocení kampaní, abychom odpovídajícím způsobem optimalizovali naše nabídky. Pro tento účel se používají tzv. „cookies“ (textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači). Data jsou shromažďována výhradně v pseudonymní formě. Osobní údaje nejsou zasílány společnosti AdClear. AdClear GmbH je certifikována technickým kontrolním sdružením TÜV Saarland pro ochranu dat v oblasti systémů sledování kampaní.

Zrušení ukládání dat
Podle §15 aktuální verze zákona o Telemédiích máte jako návštěvník webových stránek právo vznést námitky proti uložení dat svých (anonymně vedených) údajů i do budoucna.

AdClear sledování kampaní
Můžete se vyloučit ze sledování kampaní společností AdClear. Pro tento účel je doménou xxxlutz.cz nastaven soubor cookies s názvem „adclearoptout“. Toto vyloučení platí tak dlouho, dokud soubor cookies neodstraníte. Soubor cookies je nastaven pro jmenovanou doménu, prohlížeč a uživatele počítače. Pokud tedy přistupujete k našim webovým stránkám z více zařízení a prohlížečů, musíte se vyloučit ze sběru dat zvlášť na každém zařízení a v každém prohlížeči.

Vyloučení ze AdClear kampaně zde.

Mouseflow
Tato webová stránka používá nástroj Mouseflow, nástroj pro webovou analýzu společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko. Účelem zpracování dat je analyzovat tuto webovou stránku a její návštěvníky. Tato data jsou shromažďována a ukládána pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto dat lze vytvořit pod pseudonymem uživatelské profily. K tomuto účelu se používají soubory cookies. Webový analytický nástroj Mouseflow zaznamenává náhodně vybrané individuální návštěvy (pouze s anonymní IP adresou). Jedná se o záznam pohybů myši a kliknutí s úmyslem analyzovat náhodně vybrané návštěvy webové stránky a odvodit z toho potenciální vylepšení webových stránek.
Mouseflow nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez zvláštního souhlasu subjektu údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů z oprávněného zájmu o přímou komunikaci se zákazníkem a návrhu internetových stránek odpovídajících potřebám. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku ke zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 obecného nařízení na ochranu osobních údajů.
K tomu můžete globálně zakázat nahrávání na všech webových stránkách, které používají Mouseflow pro aktuálně používaný prohlížeč, na následujícím odkazu: https://mouseflow.com/opt-out/

Vizuální optimalizátor webových stránek (Visual Website Optimizer)
Používáme také analytický nástroj pro optimalizaci webových stránek. Shromažďované údaje zpracováváme výhradně v souladu s ustanoveními zákona o ochraně údajů. Nebudou shromažďována, používána, ani zveřejňována žádná osobní data. Shromážděná data budou použita výhradně k trvalému zlepšování a optimalizaci xxxlutz.cz a našich nabídek s cílem učinit je pro vás zajímavější. Pokud nechcete, aby byla data o vašem používání našich webových stránek uložena v nástroji Visual Website Optimizer, můžete jeho užívání zabránit. Za tímto účelem nabízí nástroj Visual Website Optimizer řešení, které vám umožní jediným kliknutím učinit odhlašovací prohlášení, kterým zabráníte být v budoucnu součástí analytických nástrojů Visual Website Optimizer.
Použitím odkazu pro odhlášení, popř. funkce nabízené na cílové stránce, se nastaví soubor cookies pro vyloučení z analytického nástroje Visual Web Optimizer. Toto prohlášení o odhlášení je platné, dokud soubor cookies neodstraníte. Soubor cookies je nastaven pro náš web pod uvedenou doménou pro každý prohlížeč a počítač. Používáte-li náš web z několika počítačů (například doma nebo v práci) nebo z různých prohlížečů, doporučujeme nastavit soubor cookie pro odhlášení pro každý počítač a prohlížeč.
Uložení anonymně zaznamenaných údajů o návštěvnících můžete kdykoli odvolat na webové stránce https://vwo.com/opt-out zadáním webové adresy „www.xxxlutz.cz“ do pole k tomu určenému.

Použití cookies a externích obsahů pro marketing/reklamu
Dále využíváme cookies pro marketingové a propagační účely, abychom na bázi analýzy chování uživatelů při surfování byli schopni vyvodit závěry o jejich zájmech a potřebách a mohli segmentovat uživatele se stejnými nebo podobnými zájmy a potřebami (cílové skupiny). V návaznosti na to lze reklamu cíleně použít pro uživatele přiřazené ke konkrétní cílové skupině (targeting). Většinou se to děje prostřednictvím speciálních poskytovatelů služeb (např. Adserver pro marketing online reklamních prostor).
Tyto cookies se navíc používají k řízení četnosti zobrazení reklam (zejména k jejich omezení) a měření vlivu, obzvlášť efektivnosti, kampaní. Přes reklamní sítě může také nastat používání cookies třetích stran, které se používají v souvislosti s jejich službami. Tyto soubory cookies zjišťují, zda uživatel navštívil webovou stránku a předávají tyto informace třetí straně, kde mohou být propojeny s funkcemi poskytovanými jinými organizacemi. Kromě toho speciální cookies umožňují aktivování reklamy uživatelům sociálních sítí.

Používání Bing Ads
Na našich webových stránkách používáme Bing Ads společnosti Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, „Microsoft“). Pokud kliknete na reklamu zobrazenou společností Bing Ads, uloží se na vašem počítači soubor cookies pro sledování konverzí. Tato cookie má omezenou platnost a není určena pro identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookies ještě nevypršel, můžeme my a společnost Microsoft rozpoznat, že jste na reklamu klikli a byli jste přesměrováni na tuto stránku.

Informace získané pomocí cookie konverze se používají k vytvoření statistiky konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se sledováním konverzí. Osobní identifikace těchto uživatelů však není možná. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů z oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu působení a účinnosti této reklamy. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Ukládání cookies můžete zabránit výběrem příslušných technických nastavení softwaru prohlížeče. Případně ale nebude možné plně využívat všechny funkce této webové stránky. V důsledku toho nebudete zahrnuti do statistiky o sledování konverzí. Společnost Bing získala certifikaci v rámci dohody mezi USA a EU „Privacy Shield", čímž se zavazuje dodržovat evropská pravidla pro ochranu údajů. Další informace o ochraně osobních údajů a souborech cookies používaných v aplikaci Microsoft Bing naleznete na adrese: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement

Seznam – Sklik
Na internetových stránkách XXXLutz se využívá služba Seznam Sklik, služba společnosti Seznam.cz, a.s. („Seznam“), Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika.

Přes odkaz na webových stránkách XXXLutz se na vašem koncovém zařízení uloží tak zvaný Conversion-Cookie. Conversion-Cookie pozbude po třiceti dnech platnost a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Přes něj se kontroluje, zda jsou soubory cookies ke zjištění, zda se na našich webových stránkách vyhledávají určité webové stránky, ještě platné. Pomocí Conversion-Cookie dokáže jak XXXLutz, tak i Seznam sledovat, zda subjekt údajů, který použil odkaz Sklik na našich webových stránkách, vygeneroval obrat, tedy provedl, nebo přerušil nákup. Ani XXXLutz, ani jiný zadavatel reklam z Sklik nezíská informace, kterými by mohl subjekt údajů identifikovat.

Používají se „cookies“. Informace o využívání této webové stránky se přenášejí na server společnosti Seznam a zde se uloží. Pokud navštívíte internetové stránky xxxlutz.cz a soubor cookies je ještě platný, dokáží Seznam a XXXLutz rozeznat, že jste klikli na odkaz a byli jste přesměrováni na tyto stránky. Každý zákazník Sklik obdrží jiné cookies, proto je není možné vysledovat přes Sklik-zákaznické webové stránky.
Informace získané prostřednictvím Conversion-Cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Sklik, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Touto cestou získají zákazníci informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich odkaz a byli přesměrováni na stránky s Conversion-Tracking-Tag. Nezískají však informace, díky kterým by mohli uživatele osobně identifikovat.

Technologie retargeting využívají cookies nebo reklamní ID a zobrazují reklamu na základě předchozího vyhledávání. Pokud se nechcete na trackingu podílet, můžete instalaci cookies kdykoliv zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče (možnost deaktivace). Potom nebudete zahrnuti do statistik Conversion-Tracking. Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Seznam najdete na: http://www.imedia.cz, https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/.

Použití funkce remarketing nebo funkce „podobných cílových skupin“ společnosti Google Inc.
Na našich webových stránkách používáme funkci remarketing nebo funkci „podobných cílových skupin“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Tato funkce slouží k analýze chování návštěvníků a zájmů návštěvníků.
Google používá k provedení analýzy webových stránek cookies, které jsou základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookies slouží k zaznamenávání návštěv na webu a anonymních údajů o používání webových stránek. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů o návštěvnících webových stránek. Pokud navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se reklamy, které pravděpodobně obsahují předtím hledané oblasti produktů a informací.
Případně budou vaše údaje předány také do USA. Evropská komise vydala rozhodnutí o ochraně soukromí pro předávání údajů do USA.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů z oprávněného zájmu cíleně se zaměřit na návštěvníky webových stránek zobrazením personalizovaných reklam založených na zájmech návštěvníků webových stránek poskytovatele, pokud navštíví jiné webové stránky v reklamní síti Google.
Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Používání cookies ze strany Google můžete trvale deaktivovat podle níže uvedeného odkazu a stažením a instalací následujícího souboru: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs
Případně můžete soubory cookies deaktivovat prostřednictvím třetí strany tak, že navštívíte deaktivační stránku iniciativy Network Advertising na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete zde uvedené další informace. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

Vlastní seznam zákazníků (Customer Match)
V našich reklamách na Googlu a Facebooku používáme vlastní seznam zákazníků, včetně „podobného publika“ a remarketingu. Pro použití seznamu zákazníků se seznamy šifrovaných uživatelských dat (např. e-mailové adresy) nahrávají do reklam Googlu nebo Facebooku. Po nahrání systém zkontroluje, která data jsou již známa a umístí tyto uživatele do seznamu. Po vytvoření seznamu zákazníků se šifrovaná zákaznická data automaticky vymažou.

Používání Google AdWords pro měření konverzí
Na našich webových stránkách používáme on-line reklamní program „Google AdWords“ a v jeho rámci sledování konverzí (hodnocení návštěv). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, bude do vašeho počítače umístěn soubor cookies pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto nejsou určeny pro osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookies nevypršel, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste na reklamu klikli a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Není tedy možné cookies vysledovat prostřednictvím webových stránek AdWords-zákazníků.
Informace získané pomocí souboru cookie konverze se používají k vytvoření statistiky konverzí. Tak se dovíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku s příznakem sledování konverzí. Nepřijímáme však informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů z oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu dopadu a účinnosti této reklamy.
Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.
Ukládání cookies můžete zabránit výběrem vhodných technických nastavení softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že případně nebude možné plně využívat všechny funkce této webové stránky. Do statistik měření konverzí nebudete zahrnuti.
Dále lze také v nastavení reklamy na Google deaktivovat personalizované reklamy. Pokyny k tomuto postupu naleznete na adrese: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs . Případně můžete soubory cookies deaktivovat prostřednictvím třetí strany tak, že navštívíte deaktivační stránku iniciativy Network Advertising na adrese: https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete zde uvedené další informace. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=cz

Používání Facebook pixelu
Na těchto stránkách používáme Facebook pixel společnosti Facebook, sociální mediální sítě společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Kód implementovaný na této stránce může vyhodnotit chování návštěvníků, kteří přišli na tuto stránku z reklamy na Facebooku. To lze využít ke zlepšení reklam na Facebooku a tato data shromažďuje a ukládá Facebook. Shromážděná data nejsou pro nás viditelná, ale jsou užitečná v rámci reklamních inzerátů. Používáním Facebook pixelu jsou nastavena také cookies.

Užíváním Facebook pixelu je návštěva této stránky hlášena Facebooku, takže návštěvníci uvidí na Facebooku odpovídající reklamy. Pokud máte účet na Facebooku a jste přihlášeni, bude návštěva tohoto webu přiřazena vašemu uživatelskému kontu na Facebooku. Chcete-li zjistit, jak se Facebook pixel používá pro reklamní kampaně, navštivte stránku: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, můžete změnit své nastavení pro zobrazování reklam na Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Na http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby/ můžete spravovat své preference ohledně užitečnosti online reklamy. Můžete zakázat nebo povolit mnoho poskytovatelů najednou nebo provést nastavení pro jednotlivé poskytovatele.

Více informací k zásadě používání dat na Facebooku najdete na adrese: https://cs-cz.facebook.com/policy.php

Criteo
Na našich webových stránkách jsou technologií společnosti Criteo GmbH resp. Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris (FR) shromažďovány a uchovávány anonymní informace o chování návštěvníků při surfování na webových stránkách pro marketingové účely. Tato data jsou uložena v podobě cookies v počítači návštěvníka. Na základě algoritmu analyzuje společnost Criteo GmbH anonymně zaznamenané chování při surfování a může následně zobrazit cílená doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webových stránkách (tzv. publishern). Tato data nesmí být v žádném případě použita k vaší identifikaci jako návštěvníka našich webových stránek. Shromážděná data budou použita pouze ke zlepšení nabídky. Jakékoli jiné použití nebo zveřejnění těchto informací třetím stranám nenastává.

Můžete vznést námitky proti naprosto anonymní analýze svého chování při procházení na našich webových stránkách kliknutím na Criteo Host. Pokud jste se již ze sledování Criteo odhlásili (opt-out „odhlašovací“ cookie) a chcete znovu vidět personalizované bannery Criteo, klikněte prosím na registraci Criteo.

Další informace o použité technologii naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Criteo GmbH.

Peerius
Na této webové stránce se pomocí technologií Peerius Ltd, 3rd Floor Cargo Works, Enterprise House, 1-2 Hatfields, London, United Kingdom, SE1 9PG resp. Episerver AB Regeringsgatan 67 Box 7007, 103 86 Stockholm (SE) (http://www.peerius.com) ukládají data pro marketingové a optimalizační účely. Tyto údaje nám umožňují přizpůsobit naše webové stránky vašim zájmům a nabídnout vám personalizované služby. To se provádí analýzou vašeho uživatelského chování na základě produktů, o které jste se v našem e-shopu už zajímali. Analýza probíhá pomocí tzv. „cookies“, malých textových souborů, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč, když se vrátíte na naše webové stránky. Uživatelské profily jsou vytvořeny výhradně pod pseudonymy a nejsou sloučeny s vašimi osobními údaji. Pokud si nepřejete využívat našich služeb personalizované webové stránky, odstraňte po návštěvě našich webových stránek uložené cookies, nebo si nastavte internetový prohlížeč tak, aby ve vašem počítači nemohla být obecně ukládána žádná cookies.

Re-Targeting Scarab Research
Naše webové stránky používají analytický software společnosti Emarsys eMarketing Systems AG, Marchstrasse 1, 1150 Vídeň, Rakousko („Emarsys“). Společnost Emarsys neukládá ani nepoužívá IP adresu vašeho počítače k marketingovým účelům. IP adresy shromážděné webovými servery Emarsys jsou ukládány pouze na velmi krátkou dobu a slouží výhradně k detekci a prevenci nesprávného použití.
Společnost Emarsys ukládá soubory cookies prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Soubory cookies a identifikační čísla v nich uložená nejsou kombinována s vaším jménem, adresou, e-mailovou adresou nebo jinými osobními identifikačními údaji, pokud nám výslovně nedovolíte, abychom vám zasílali informace, které jsou přesně přizpůsobeny vašim zájmům. Společnost Emarsys používá tato cookies k rozpoznání vašeho prohlížeče, abychom mohli sledovat vaše pohyby na našem webu a měřit úspěch určitých marketingových opatření. Tyto informace používáme ke zlepšení našich webových stránek a našich e-mailových newsletterů, zejména přizpůsobením našich informací a nabídek individuálním zájmům a potřebám uživatelů.
Kliknutím na http://www.scarabresearch.com/privacy/#optout můžete vznést námitku proti shromažďování a analýze online dat popsaných výše. Uplatněním této možnosti bude ve vašem webovém prohlížeči uložen anonymní soubor cookies pro odhlášení, který bude informovat webový server Emarsys o vašem nesouhlasu a zabrání shromažďování údajů. Soubor cookies pro odhlášení zůstane v prohlížeči použit, dokud jej neodstraníte pomocí nástrojů poskytnutých tímto prohlížečem. Pokud však odstraníte soubor cookies nebo použijete jiný prohlížeč nebo počítač, společnost Emarsys již nebude schopna rozpoznat, že jste takový nesouhlas prohlásili. Jako alternativu můžete ve svém počítači nastavit prohlížeč tak, aby nepřijímal žádná cookies.

trbo
Pro zlepšení využití naší online nabídky a efektivity naší online reklamy používáme technologie sledování společnosti trbo GmbH, Römerstr. 6, 80801 Mnichov (DE), (www.trbo.de). Využití této technologie nám pomáhá pochopit, které stránky jsou obzvláště atraktivní pro uživatele našich služeb, které produkty nejvíce zajímají naše zákazníky a které individuální nabídky bychom měli pro naše uživatele webových stránek vytvořit. Data shromážděná a použitá v této souvislosti jsou vždy uložena pod jedním pseudonymem (např. náhodným identifikačním číslem) a nejsou sloučena s osobními údaji o vás (např. jméno, adresa atd.). Pokud externí poskytovatelé služeb získají přístup k údajům, jedná se výhradně o námi zadanou zakázku a pod naší kontrolou. Technicky se používají hlavně tzv. „cookies“ a „web beacons“ ke shromažďování následujících informací: které stránky jsou navštíveny, kdy, jak často a v jakém pořadí, které produkty jsou vyhledávány, na kterých odkazech, popř. na které nabídky se kliká, a které objednávky se uskutečňují. Pokud si nepřejete, abychom takto shromažďovali a používali informace o vašem používání těchto stránek, můžete proti tomu vznést námitky prostřednictvím následujícího odkazu (tzv. „Opt-out“): https://track2.trbo.com/optout.php. Pro tento účel je pro vás nastaven odpovídající soubor cookies pro odhlášení, který neobsahuje žádná data vhodná pro sledování, ale umožňuje pouze rozpoznat vaši námitku proti sběru dat, takže sledování není prováděno. Dbejte prosím na to, že odstraněním všech souborů cookies budou odstraněna i cookies pro odhlášení. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Využití sociálních pluginů

Facebook
Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Facebook provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebook nebo doplňkem „Social Plug-in of Facebook“ nebo „Facebook Social Plugin“. Přehled pluginů Facebook a jejich vzhled naleznete zde: //developers.facebook.com/docs/plugins.

Pokud navštívíte jednu z našich webových stránek, která obsahuje takový plugin, bude váš prohlížeč připojen přímo na servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přes Facebook přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Facebook informace o tom, že váš prohlížeč vstoupil na příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo nejste přihlášeni k Facebooku. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) budou vaším prohlížečem předány přímo na server Facebooku v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook okamžitě přiřadit návštěvu na naší webové stránky k vašemu profilu na Facebooku. Pokud komunikujete s pluginy, například kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“ nebo zanecháte komentář, budou tyto informace také přeneseny přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace budou také zveřejněny na vašem profilu na Facebooku a zobrazeny přátelům na Facebooku. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku, jakož i vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: //www.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby Facebook přímo přiřadil data shromážděná na našich webových stránkách k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete zcela zabránit načítání pluginů Facebooku pomocí doplňkových nastavení pro váš prohlížeč, např. pomocí „Facebook Blocker“

Twitter
Na našich stránkách jsou zahrnuty funkce služby Twitter. Tyto vlastnosti poskytuje Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ budou navštěvované webové stránky propojeny s vaším účtem služby Twitter a sdíleny s ostatními uživateli. Tato data jsou také předávána Twitteru.

Upozorňujeme, že my jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených dat a jejich používání ze strany Twitteru. Další informace naleznete v ochraně osobních údajů Twitteru. Své nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu.

Instagram
Na našich webových stránkách používáme funkce sociálního média Instagram firmy Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA.

Funkcí vkládání obsahů Instagramu (funkce Embed) můžeme zobrazovat obrázky a videa. Zobrazením stránek, které používají tyto funkce, jsou data (IP adresa, data o prohlížeči, datum, čas, cookies) přenášena na Instagram, ukládána a vyhodnocována.

Pokud máte účet na Instagramu a jste přihlášeni, budou data přidružena k vašemu osobnímu účtu a údajům uloženým v něm. Zásady ochrany osobních údajů a informace o tom, která data Instagram shromažďuje a jak je používá, najdete na: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest
Na našich webových stránkách používáme tlačítka a aplikace widgets sociálního média Pinterest, Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Zobrazením stránek, které používají takové funkce, jsou data (IP adresa, data o prohlížeči, datum a čas, cookies) přenášena na Pinterest, ukládána a vyhodnocována.

Zásady ochrany osobních údajů a informace o tom, která data Pinterest shromažďuje a jak je používá, najdete na: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy.

Používání služeb pro zákazníky a další externí služby

Mapy Google
Na našich webových stránkách používáme Mapy Google od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Používáním funkcí těchto map jsou data předávána společnosti Google. Pokud vás zajímá, jaká data Google shromažďuje a na co se tato data používají, navštivte stránku: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

3D plánování kuchyní

1. Popis a rozsah zpracování dat
Naše webová stránka nabízí možnost 3D kuchyňského plánovače. Při použití tohoto 3D kuchyňského programu má uživatel možnost vytvořit si zákaznický účet pro uložení konfigurované kuchyně, vytvoření nezávazné nabídky a navázání kontaktu s našimi odbornými poradci. Data zadaná do vstupní masky jsou nám předána a uložena.

Těmito údaji jsou:

3D kuchyně plánovač provozuje:
Störmer GmbH & Co. KG
firma na nábytek
Industriestraße 62
DE-32289 Rödinghausen

My jsme však odpovědným orgánem pro zpracování dat a zadaná data zpracováváme výhradně pro konkrétní účely.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů slouží jako standard pro toto zpracování dat.

3. Účel zpracování dat
Zpracování dat slouží ke konfiguraci kuchyně, jakož i k navázání kontaktu pro uzavření kupní smlouvy.

4. Doba uložení dat
Smazání vašich osobních údajů probíhá smazáním zákaznického účtu uživatelem.

5. Možnost odvolání a odstranění
Zadaná data mohou být kdykoliv změněna nebo odstraněna. Zákaznický účet a uložená data lze navíc kdykoliv smazat.

VIII. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování dat
Na našich webových stránkách je možné přihlásit se k odběru newsletteru zdarma. Při registraci do newsletteru nám budou předána data ze vstupní masky. To se týká pouze vaší e-mailové adresy. Pro zpracování údajů je váš souhlas získán během procesu registrace s odkazem na ochranu osobních údajů. V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání informačních newsletterů nedochází k předání údajů třetí straně. Data budou použita výhradně pro zasílání newsletteru.

2. Právní základ pro zpracování dat
Právní základ pro zpracování údajů pro registraci uživatele do newsletteru je, pokud uživatel dal svůj souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

3. Účel zpracování dat
Získání e-mailové adresy uživatele slouží k doručení newsletteru. Účelem shromažďování jiných osobních údajů v rámci registračního procesu je zabránit zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

4. Doba uložení dat
Data budou vymazána, jakmile pomine důvod jejich získání. E-mailová adresa uživatele bude uložena, dokud bude aktivováno odebírání newsletteru.

5. Možnost odvolání a odstranění
Odběratel může kdykoliv ukončit odebírání newsletteru. Pro tento účel je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz.

IX. Registrace zákaznického účtu a/nebo programu věrnostní karty

1. Popis a rozsah zpracování dat
Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost se poskytnutím osobních údajů registrovat. Data se zadávají do vstupní masky, přenášejí se k nám a ukládají se u nás. Nedochází k předání údajů třetí straně.

Během registrace se shromažďují následující údaje:

V rámci registračního procesu je získán souhlas uživatele ke zpracování těchto informací.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je souhlas uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou uživatel je, nebo k provedení předsmluvních opatření, je dalším právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

3. Účel zpracování dat
Registrace uživatele je nutná pro přípravu určitých obsahů a služeb na našich webových stránkách. Vlastnictvím zákaznické karty obdrží uživatelé speciální služby a nabídky v pobočkách i v internetovém obchodě.

4. Doba uložení dat
Data budou vymazána, jakmile pomine důvod jejich získání. To je v případě údajů shromážděných během registrace, kdy je registrace na našich webových stránkách zrušena nebo změněna.

5. Možnost odvolání a odstranění
Jako uživatel máte možnost registraci kdykoliv zrušit. Uložená data o vás lze kdykoliv změnit. Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze tehdy, pokud to neodporuje smluvním nebo právním povinnostem.

X. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování dat
Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, jsou data zadaná do vstupní masky předána a uložena.

Těmito údaji jsou:

V okamžiku odeslání zprávy jsou také uložena následující data:
(1) IP adresa uživatele
(2) Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů je váš souhlas získán během procesu odesílání a odkazuje na ochranu osobních údajů.

Případně je možný kontakt prostřednictvím zadané e-mailové adresy. V tomto případě budou uložena osobní data uživatele zprostředkovaná e-mailem.
V této souvislosti nejsou data poskytována třetím stranám. Data slouží výhradně ke zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je souhlas uživatele s čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Právním základem pro zpracování údajů předávaných odesíláním e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Pokud má e-mailový kontakt za cíl uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

3. Účel zpracování dat
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pouze ke zpracování kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu to zahrnuje i oprávněný zájem o zpracování údajů. Další osobní údaje zpracovávané v průběhu odesílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uložení dat
Data budou vymazána, jakmile pomine důvod jejich získání. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a data zaslaná e-mailem se jedná o případ, když příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace je ukončena, když lze z okolností vyvodit, že obsah byl vyjasněn. Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

XI. Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu obecného nařízení na ochranu osobních údajů a máte vůči správci následující práva:

1. Právo na informace
Můžete si od správce vyžádat potvrzení, že osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme my. Pokud je takové zpracování k dispozici, můžete od správce požadovat zprávu o těchto informacích:

(1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
(2) kategorie zpracovávaných osobních údajů;
(3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zveřejněny nebo jsou stále zveřejňovány;
(4) plánovaná doba uložení vašich osobních údajů nebo, není-li možná konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uložení;
(5) právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, právo na omezení zpracování ze strany správce nebo právo vznést námitky proti takovému zpracování;
(6) existenci práva na odvolání u orgánu dozoru;
(7) veškeré dostupné informace o původu dat, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;
(8) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení na ochranu osobních údajů, a ‒ přinejmenším v těchto případech ‒ smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje převedeny do třetí země nebo na mezinárodní organizace. V tomto ohledu můžete požadovat příslušné záruky v souladu s článkem 46 obecného nařízení na ochranu osobních údajů týkajících se zprostředkování.

2. Právo na opravu
Máte vůči správci právo na opravu a/nebo doplnění, pokud zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Správce musí provést opravu neprodleně.

3. Právo na omezení zpracování
Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za následujících podmínek:
(1) pokud odmítnete přesnost svých osobních údajů po určitou dobu, která umožní správci ověření správnosti osobních údajů;
(2) zpracování je protiprávní a vy odmítnete vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
(3) správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro účely uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
(4) máte-li námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení na ochranu osobních údajů a ještě není jisté, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje – nehledě na jejich uložení – zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete správcem informováni, než se omezení zruší.

4. Právo na odstoupení od smlouvy
a) Povinnost výmazu
Můžete od správce požadovat neprodlené vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje neprodleně odstranit, pokud nastává jeden z následujících případů:
(1) osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo pro které byly zpracovány.
(2) odvoláte svůj souhlas, ke kterému se zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) vztahuje a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
(3) podáte podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení na ochranu osobních údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné předběžné důvody pro zpracování, nebo podáte námitku dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení na ochranu osobních údajů proti zpracování.
(4) vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
(5) vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nutné k naplnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým správce podléhá.
(6) osobní údaje týkající se vás jako subjektu údajů byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

b) Informace třetím stranám
Pokud správce zveřejnil vaše osobní údaje a je dle s čl. 17 odst. 1 obecného nařízení na ochranu osobních údajů povinen k jejich výmazu, musí učinit s ohledem na technologie a náklady na implementaci adekvátní opatření, včetně technických, aby informoval správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že vy jako subjekt údajů požadujete výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopií nebo replik těchto osobních údajů.

c) Výjimky
Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné
(1) k výkonu práva na svobodu projevu a informací;
(2) k plnění právního závazku, který vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému podléhá správce, nebo pro vnímání úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo k výkonu veřejné moci, která byla správci předána;
(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení na ochranu osobních údajů;
(4) pro archivní účely veřejného zájmu, pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení na ochranu osobních údajů, pokud právní předpisy uvedené v písmenu a) mohou znemožnit nebo vážně ovlivnit dosažení cílů tohoto zpracování, nebo
(5) k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.

5. Právo na informace
Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci, je tento povinen oznámit opravu, výmaz těchto dat nebo omezení zpracování všem příjemcům, kterým byly osobní údaje týkající se vás předány, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo spojené s nepřiměřeným úsilím.
Vůči správci máte právo být informováni o těchto příjemcích.

6. Přenositelnost dat
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo tyto údaje předat jinému správci, aniž by vám v tom správce, kterému jste poskytli osobní údaje, bránil za předpokladu, že
(1) zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení na ochranu osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení na ochranu osobních údajů nebo na základě smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů a
(2) zpracování se provádí automatizovanými postupy.
Při výkonu tohoto práva máte také právo docílit toho, že vaše osobní údaje, které se vás týkají jako subjektu údajů, budou předány správcem přímo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí být tímto omezeny.
Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přenesené na správce.

7. Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Správce již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, ledaže prokáže přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro účely uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky ke zpracování svých osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.
Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte v rámci využívání služeb informační společnosti možnost uplatnit své právo na odvolání prostřednictvím automatizovaných postupů využívajících technické specifikace.

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu s ochranou údajů
Máte právo kdykoli svůj souhlas s ochranou údajů odvolat. Zrušení souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování
Máte právo nepodléhat rozhodnutí, které je založeno pouze na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které na vás může mít právní účinek nebo vás podobným způsobem ovlivnit. To neplatí, pokud je rozhodnutí
(1) vyžadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
(2) povolené právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým správce podléhá, a tyto právní předpisy jsou přiměřené k zachování vašich práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů nebo
(3) s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 zákona obecného nařízení na ochranu osobních údajů, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) obecného nařízení na ochranu osobních údajů a byla přijata přiměřená opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů. Pokud jde o případy uvedené v odstavcích 1 a 3, přijme správce vhodná opatření, aby zajistil práva, svobody a oprávněné zájmy, k nimž patří minimálně právo na opravu osobou ze strany správce, na vyjádření vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost orgánu dozoru
Bez ohledu na jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, v němž máte bydliště, v místě výkonu práce nebo v místě domnělého porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje obecná nařízení na ochranu osobních údajů. Orgán dozoru, kterému bude stížnost podána, bude informovat stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 obecného nařízení na ochranu osobních údajů.